Android

  • ไปที่ “ตั้งค่า” (ไอคอนฟันเฟืองอยู่มุมขวาบน)
  • แตะ “บัญชี”
  • แตะที่ไอคอน ” … ” ที่มุมขวาบน
  • แตะที่ “ออกจากระบบ”
  • ยืนยัน

iOS:

  • เปิด Hornet และไปที่ส่วนโปรไฟล์ของคุณ
  • ไปที่ “ตั้งค่า” (ไอคอนฟันเฟืองอยู่มุมขวาบน)
  • แตะ “บัญชี”
  • แตะที่ “ออกจากระบบ”
  • ยืนยัน